Genetika

Základní pojmy a alely

Dříve než se člověk ponoří do tajů genetiky barev a začne si všude možně čmárat písmenka, aby zjistil, co se mu z konkrétního spojení narodí, měl by znát pár pojmů, bez kterých se bohužel v genetice ani v chovu neobejde. Minimálně základní znalosti z tohoto oboru by dle mého názoru měl ovládat každý řádný chovatel a měl by rozumět barvám, které chová. A tak bych ráda těm, kteří mají snahu a chtějí dělat chov pořádně, nabídla přehled základních pojmů a vysvětlivky, co konkrétní písmenko v tom dlouhém řádku znamená. Přeji příjemnou zábavu při objevování.

Nejdříve začneme tím, že si povíme, jak vypadá genetický zápis barev, v jakém pořadí se za sebe alely píší, jak se vzájemně ovlivňují a na co konkrétně mají vliv a objasníme si pár pojmů.

Genetický zápis se nazývá genotyp a skládá se z jednotlivých genů. Každý gen obsahuje dvě alely, jednu od otce, druhou od matky a zapisují se v tomto pořadí:

AA BB CC DD EE KK PP SS RnRn

Genotyp soubor všech genů organizmu v konkrétních alelách, neboli celý zápis „těch podivuhodných písmenek“
Gen konkrétní úsek genotypu, neboli dvojice konkrétních písmen (série A, série B, atd.)
Alela konkrétní forma genu, neboli jedno písmenko z každého genu
Fenotyp soubor všech znaků živého organizmu, tak jak se u něj projevují v konkrétních kvalitách a stupních, neboli v každé alele pouze to první písmenko, které udává vzhled organismu (v našem případě barva morčete)
Vloha předpoklad pro dané (v našem případě) zbarvení zvířete, neboli v zápisu genotypu vždy druhé písmenko z dané alely.
Dominance alela A je úplně dominantní, pokud se jedinci Aa fenotypově (= vzhledem) neliší od jedinců AA
Recesivita alela a je recesivní, pokud se jedinci Aa fenotypově (= vzhledem) neliší od jedinců AA
Kodominance alely jsou kodominantní v případě, že se projevují obě vedle sebe např. „solidní kresba“ u série A

Obecně platí, že na pořadí písmen v zápisu nezáleží, ale je domluvené pravidlo, že dominantnější alela se zapisuje jako první. Neznámá vloha se zapisuje jako pomlčka.

Vzhledem k narůstající složitosti a vzájemné kooperaci jednotlivých sérií si je vyložíme v jiném pořadí, nežli se zapisují do genotypu.