Odchov N narozeno 11. 9. 2008

Narozeno
1 samec, 3 samice

Odchováno
1 samec, 3 samice

Otec
Ying In den Wolfsmorgen

coronet satén
himalaya čoko

Matka
Ettelwen Fatal

coronet
himalaya čoko


Nobody Eleonora samec 1,0

coronet
himalaya čoko

Porodní hmotnost: 83 g

Genotyp:


Nivea Eleonora samice 0,1

coronet
himalaya čoko

Porodní hmotnost: 82 g

Genotyp:


Nugeta Eleonora samice 0,1

coronet
himalaya čoko

Porodní hmotnost: 83 g

Genotyp:


Nutela Eleonora samice 0,1

coronet
himalaya čoko

Porodní hmotnost: 85 g

Genotyp: